Bidrar lokal mat till hållbar utveckling?

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 2019-09-13 14:00 - 15:00

Föreläsare: Rebecka Milestad och Maria Wivstad

Lokal mat är en samlingsterm utan tydlig definition som används i olika sammanhang för att antyda en mer hållbar produktion. Ibland ställs ”lokalt” mot ekologiskt, under antagandet att de båda produktionsformerna konkurrerar om samma konsumenter och har olika svar på hållbarhetsutmaningarna inom livsmedelsproduktionen. Men detta synsätt leder fel!

I det här seminariet:

  • reder vi ut begreppen och föreslår hur vi kan kategorisera olika lokala initiativ.
  • redogör vi för vad forskningen säger om hur lokal mat bidrar till hållbar livsmedelsproduktion.
  • diskuterar vi hur lokala livsmedelssystem kan skalas upp.
  • sätter vi detta i relation till ekologisk produktion.
  • visar vi på vilka fallgropar och tankefällor som finns och hur vi undviker dem.

Värd: Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK) vid SLU.

Målgrupp: Lantbrukare, förädlare, måltidsansvariga, matlagare, restaurangbranschen, rådgivare, konsumenter, studenter, m.fl. som är intresserade av miljö och andra hållbarhetsaspekter av livsmedelsproduktionen, och med särskilt intresse för lokal och ekologisk mat.

Om föreläsaren

Rebecka Milestad är agronom, doktor i landsbygdsutveckling, och docent i miljöstrategisk analys vid Kungl. Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm. Hon forskar tvärvetenskapligt om resilienta livsmedelssystem, relationen mellan producent och konsument, mångfunktionellt lantbruk, lokala och ekologiska matsystem, och stadsodling. Hon är särskilt intresserad av alternativa odlings- och distributionssystem som uppstår med syfte att bidra till en mer hållbar livsmedelsförsörjning. Hur dessa utvecklas, och kan skalas upp är ett fokus inom hennes forskning. Maria Wivstad, agronom och doktor i lantbruksvetenskap och växtproduktion, leder arbetet vid Centrum för ekologisk produktion och konsumtion – EPOK vid Sveriges lantbruksuniversitet. EPOK arbetar med vetenskapsbaserad kommunikation och kunskapsförmedling om ekologisk produktion och ekologisk mat och har även ett samordningsansvar för svensk forskning inom området.