Seminarier

Under två dagar i september skapar vi en nationell mötesplats i Växjö där du kan uppleva, smaka, sprida och få kunskap, inspirera och inspireras och skapa debatt om mat utifrån hållbarhetsperspektiv, folkhälsoperspektiv och måltiden som helhet.

Seminarier och föreläsningar är en viktig del av MAT, för att öka kunskapen kring matens betydelse ur flera perspektiv. Seminarierna riktas både till branschfolk – alla de som på något sätt arbetar med mat, vare sig det är i offentlig eller privat verksamhet – och en allmänhet som har ett intresse av mat, folkhälsa och hållbarhet. Alla seminarier är kostnadsfria för besökarna. Välkommen att anmäla dig!

Projektledare seminarieprogram
Erika Lagergren, , 0767-20 77 53

Våra seminarier

6 september

Domkyrkocentrum - 18:00

Framtida mat (arr. Beröringspunkt, Svenska kyrkan i Växjö)

Plats: Domkyrkocentrum

Tidpunkt: 18:00 -19:30, 6 september

Föreläsare: Maria Unell, verksamhetschef Refarm och Miljö Linné

Vad kommer vi att äta 2050? Vi får höra några olika aspekter på vad forskare och myndigheter tror kommer ligga på våra tallrikar om några decennier. Odlat kött? Inget kött alls? Fisk från land? Insekter?

7 september

Växjö Konserthus - 09:00

Hållbar produktion och konsumtion av mat - Faktaunderlag och samordning av regeringens ekouppdrag (arr. Jordbruksverket)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 09:00 -10:30, 7 september

Föreläsare: Karin Lindow, livsmedelsagronom på Jordbruksverkets marknadsavdelning samt Eva Sundberg, kostvetare som arbetar med mat och måltidsfrågor på Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket

Jordbruksverket har tagit fram ett faktaunderlag som belyser komplexa och viktiga frågor utifrån olika hållbarhetsperspektiv. Rapporten som presenteras på detta seminarium är tänkt som ett stöd för dig som konsument för att kunna fatta kloka beslut när du handlar mat, oavsett om du gör det med egna pengar eller med skattepengar. Beslut som är bra både för miljön och hälsan. Dessutom berättar vi om regeringsuppdraget för att främja produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel, som Jordbruksverket har uppdrag att inrätta en samordningsfunktion för. På detta seminarium får du veta vad som gjorts, görs och planeras inom ramen för detta uppdrag.

 

Äldreomsorgsmåltider utifrån individens behov och önskemål (arr. Livsmedelsverket)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 09:00 -10:30, 7 september

Föreläsare: Meddelas senare

Livsmedelsverket är Sveriges expert- och centrala kontrollmyndighet på livsmedelsområdet. Vi arbetar för säker mat och bra dricksvatten, att ingen konsument ska bli lurad om vad maten innehåller och för bra matvanor. Det är vårt recept på matglädje.
Mat, dricksvatten och matvanor är centrala för ett hållbart samhälle. Därför är miljöfrågor integrerade i Livsmedelsverkets uppdrag.

Trendrapport: Matens betydelse för reseupplevelsen (arr. Destination Småland och VisitSweden)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 09:00 -10:30, 7 september

Föreläsare: Jens Heed

Mat, dryck och måltidskultur har stor betydelse för hur vi lockar hit besökare och vilken upplevelse de får på plats.
Jens Heed, projektledare för måltidsprogrammet på Visit Sweden, går igenom trender inom mat och resande.

Framtidens seniormåltid

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 09:00 -10:30, 7 september

Föreläsare: Elin Rigo och Ida Henriksson, Kävlinge kommun. Elin är kostekonom och Ida är kost- och friskvårdspedagog. Båda jobbar som Måltidsutvecklare i Kävlinge Kommun med bland annat särskild inriktning på äldres måltider.

Framtidens Seniormåltid är ett projekt initierat av ett politiskt direktiv i Kävlinge. Projektet drivs i samarbete av både Måltidsservice och Omsorg och syftar till att erbjuda Kävlinges seniorer, på boende såväl som i de kommunala restaurangerna, en högkvalitativ, hållbar, smakrik och innovativ meny med stor valfrihet under hela dygnet. Projektet har pågått i två år och avslutas nu 2018. Slutresultaten sammanfaller väl med livsmedelsverkets nya råd för äldre och inkluderar bland annat en kioskvagn, e-handel samt ett helt nytt måltidsabonnemang för seniorboenden i kommunen.

Maten, Planeten och Du!

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 09:00 -10:30, 7 september

Föreläsare: Camilla Sjörs, nutrionist och expert på näringslära, Kajsa Asp Jonsson, dietist och journalist samt Susann Ask, dietist och expert på mat och hälsa

Våra matvanor har stor betydelse för om många av de globala målen i Agenda 2030 ska uppnås. Klimatförändring, tillgång till odlingsmark och färskvatten, utveckling och konsekvenser av näringsbrist, ökning av icke smittsamma sjukdomar, matsvinn och hållbar konsumtion – Mat, hållbarhet och hälsa är nära sammanlänkade från individnivå till global nivå.
Utmaningarna till stora delar globala men det finns många lokala lösningar.
Hur kan vi skapa hållbara lösningar?
Du får på olika sätt möjlighet att vara delaktig, och bidra med dina tankar och lösningar kring hållbara matvanor.
-Ta med dig din mobil
Seminariet riktar sig främst mot dig som går i gymnasiet. Välkommen!

Så kan offentlig sektor påverka för ökad etisk och hållbar handel (arr. Växjö Fairtrade City)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 09:00 -10:30, 7 september

Föreläsare: David Braic, upphandlingschef Växjö kommun, Malena Heinrup, hållbarhetsstrateg Växjö kommun och Helen Karlsson Jacobsson, utredningssekreterare i Växjö kommun och samordnare för Växjö Fairtrade Citys styrgrupp

Växjö tar de mänskliga rättigheterna på allvar! För elfte året i rad diplomerades Växjö våren 2018 som en Fairtrade City. Det innebär att Växjö är en kommun som engagerar sig för etisk konsumtion och därmed bidrar till att förbättra levnads- och arbetsvillkor för människor i fattiga länder. Detta ligger helt i linje med de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030.

Växjö kommun har precis påbörjat ett utvecklingsarbete för att nå högre kvalitet vad gäller en hållbar upphandling i hela kommunkoncernen. I arbetet tas en struktur fram för att säkerställa att hållbarhetskrav ställs och följs upp. Hör tjänstepersoner från Växjö kommuns upphandlingsenhet och hållbarhetsgrupp berätta mer om möjligheter och utmaningar kring att arbeta med hållbarhetskrav i offentlig upphandling.

PM Fest & Konferens - 09:00

Matens och Måltidens Betydelse för hälsan (arr. Refarm)

Plats: PM Fest & Konferens

Tidpunkt: 09:00 -09:40, 7 september

Föreläsare: Håkan Sandin, verksamhetschef för NAHC - Nature Assisted Health Care Holding AB

NAHC – Nature Assisted Health Care Holding AB – är ett kunskapsföretag som startade 2009 av forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och teamet vid rehabiliteringsträdgården i Alnarp. NAHC ägs av några av landets ledande experter på Naturunderstödd hälsa.

Vattenbrukets regeldjungel (arr. Refarm)

Plats: PM Fest & Konferens

Tidpunkt: 09:00 -09:40, 7 september

Föreläsare: Veronica Andrén, vattenbrukssamordnare, Jordbruksverket

Politiken satsar och engagemanget finns i överflöd! Varför växer inte svenskt vattenbruk då?
För att få starta igång ett vattenbruk krävs många tillstånd, dispenser, registreringar och anmälningar och ett stort antal regelverk och myndigheter måste konsulteras. Kom och lyssna på hur Jordbruksverket arbetar för att hjälpa nya engagerade entreprenörer att bli framgångsrika vattenbrukare.

PM Fest & Konferens - 09:50

Hållbar mat - vad säger forskningen? (arr. Refarm)

Plats: PM Fest & Konferens

Tidpunkt: 09:50 -10:30, 7 september

Föreläsare: Johanna Björklund, docent i miljövetenskap och ansvarig Måltidsprogrammet, Örebro universitet

Johannas forskning har fokus på hållbar mat. Den har en tvärvetenskaplig ansats med syfte att bidra till kunskap för en hållbar samhällsförändring. Hon har arbetat i båda ändarna av livsmedelssystemet, med systemansats för att studera och utveckla hållbara sätt att producera livsmedel i deltagardrivna forskningsprojekt och som följeforskare i utvecklingsprojekt kring miljö-och klimatanpassning av mat i offentliga storkök.

Hållbart vattenbruk - något för ditt län? arr. Refarm

Plats: PM Fest & Konferens

Tidpunkt: 09:50 -10:30, 7 september

Föreläsare: Andreas Pettersson, Blått Centrum Gotland

Blått centrum Gotland (BCG) är ett samverkansprojekt mellan Uppsala universitet, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland.
Utgångspunkten för BCG:s verksamhet ligger i att vatten är människans allra viktigaste resurs och vi arbetar med utvecklingsfrågor kring vatten, både på land, vid kusten och i havet.

Växjö Konserthus - 11:00

Livsmedelsförsörjning i händelse av kris - kan lokal produktion minska sårbarheten? (arr. Länsstyrelsen i Kronobergs län)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 11:00 -12:30, 7 september

Föreläsare: Camilla Eriksson, FOI Totalförsvarets forskningsinstitut

De senaste åren har livsmedelsberedskap som politisk målsättning fått förnyad aktualitet i och med att ett nytt civilt försvar ska byggas upp. Under seminariet ges en översikt av sårbarheten för störningar på gårdar med olika produktionsinriktning samt möjliga lösningar för att öka livsmedelsproduktionens motståndskraft genom att bryta importberoendet av insatsmedel.

Hållbara måltider och matsvinn (arr. Växjö kommun)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 11:00 -12:30, 7 september

Föreläsare: Anneli Ekstedt och Helena Larm (fd Hallgren), Måltidsorganisationen, Växjö kommun

Det är Växjö kommuns måltidsorganisation som lagar maten till kommunens förskolebarn, elever och omsorgstagare, alltså till människor som är mellan ett år och dryga 100.
Växjö kommun har högt satta mål kring mat och måltider. Måltiden ska vara en positiv helhetsupplevelse, den goda måltiden ska bidra till ökat välbefinnande, god folkhälsa, bra omsorg och till goda utbildningsresultat.

Växjö kommun vill också ta sitt ansvar för att göra de offentliga måltiderna hållbara. Maten som serveras ska belasta klimatet så lite som möjligt. Måltidsorganisationen arbetar på olika sätt för hållbara måltider.

Lövsjö Loghouse

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 11:00 -12:30, 7 september

Föreläsare: Erik Hjärtfors

Förutsättningar att förebygga och behandla undernäring i äldreomsorgen (arr. Omsorgsförvaltningen, Växjö kommun)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 11:00 -12:30, 7 september

Föreläsare: Lena Martin, Socialstyrelsen och Josephine Garpsäter, dietist från Qulturum/Senior Alert och Sundbybergs kommun

Den åldrande befolkning ökar och med det ändras förutsättningarna för äldreomsorgen. Allt mer avancerad vård och omsorg bedrivs inom den kommunala verksamheten vilket leder till ökade krav på utförarna. Men vilka förutsättningar finns runt om i landet för att bedriva en god nutritionsvård?

Smaken av östra Småland och Öland (arr. Forum för Matkultur Småland)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 11:00 -12:30, 7 september

Föreläsare: Rose-Marie Winqvist, LRF Sydost

Utgångspunkten för seminariet är rapporten Smaken av östra Småland och Öland – en terroiratlas över Kalmar län som kulinarisk region. Rapporten förmedlar länets karaktäristiska och unika värden inom mat.

PM Fest & Konferens - 11:00

Bygemenskap och lokal utveckling och bygg-gemenskap och tillsammansbygge (arr. Refarm)

Plats: PM Fest & Konferens

Tidpunkt: 11:00 -11:40, 7 september

Föreläsare: Peter Eklund

Med inspiration ifrån det tyska ”baugemeinschaften” och rötter i den ursprungliga svenska bostadsrättsformen, börjar nu konceptet byggemenskaper att växa sig starkare i Sverige. “En byggemenskap är en grupp människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och senare använder en byggnad.”

Innovationer och tillväxtpotential inom livsmedelssektorn (arr. Refarm)

Plats: PM Fest & Konferens

Tidpunkt: 11:00 -11:40, 7 september

Föreläsare: Håkan Sandin, SSEC - Swedish Surplus Energy Collaboration och initiativtagare OAS

SSE-C är ett nätverk som möjliggör hållbar livsmedelsproduktion och bättre livsmiljöer genom användning av restvärme och andra outnyttjade resurser.

PM Fest & Konferens - 11:50

Byt stil och ta framtiden på allvar (arr. Refarm)

Plats: PM Fest & Konferens

Tidpunkt: 11:50 -12:30, 7 september

Föreläsare: Niklas Wennberg, Erik Berg och Peter Eklund

Ser vi en ny generation som designar och bygger vår landsbygd och våra städer annorlunda? Stadsjordbruk, Ekobyar och självförsörjning är ett viktigt tema på bland annat Chalmers Arkitektur och KTH sedan 20 år. Ger temat blott snygga uppsatser och rubriker eller kan maten byggas in i kvarteret eller byn? Vad kan landets arkitektbyråer och byggare se i konceptet ”självförsörjande städer och landsbygd”? Vad händer runt om i Sverige nu? Visioner och arbete.

OAS - Odling, Arbetsmarknadsutveckling och Sysselsättning (arr. Refarm)

Plats: PM Fest & Konferens

Tidpunkt: 11:50 -12:30, 7 september

Föreläsare: Håkan Sandin, initiativtagare OAS och programledare för SSEC

Odling, Arbetsmarknadsintroduktion och Sysselsättning det är vad OAS står för. Vi vill bygga upp en helt ny på landsbygden i Bjuvs kommun

Växjö Konserthus - 14:00

Svensk och regional mat - miljösmart (arr. LRF Sydost)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 14:00 -15:00, 7 september

I dagens debatt och i media talas det mycket om vad vi ska äta eller undvika att äta. Väldigt många propagerar väldigt starkt för att vi ska äta mindre mängd kött och inte dricka mjölk. Men om man inte vill bli vegetarian eller vegan utan faktiskt gärna vill fortsätta med animaliska livsmedel så finns det olika saker att tänka på.

Matglädje (arr. Findus Special Foods)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 14:00 -15:00, 7 september

Föreläsare: Ewa Hansson, leg. dietist och Special Foods Manager på Findus.

När vi blir äldre är det många som av olika anledningar har dålig aptit och äter för lite med stor risk för undernäring som följd. För att få i sig tillräckligt mycket näring under dagen behövs små näringstäta måltider jämt utspridda under dagen. Varje måltid/mellanmål måste vara som ett litet krutpaket av framför allt energi och protein.

Sustainable Food Procurement for Public Kitchens (Hållbar upphandling för offentliga kök. Obs! seminariet är på engelska)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 14:00 -15:00, 7 september

Föreläsare: Mark Stein, University of Salford, Manchester

Min forskning syftar till att jämföra policy och praxis i Storbritannien med Sverige, Danmark och Tyskland. Dessa tre länder har omfattande offentliga kök jämförbara med dem i England. Tendensen att införa ekologisk mat har varit större i Danmark, Sverige och Tyskland jämfört med hur det sett ut i England. Utvecklingen har däremot i alla fyra länder gått emot att använda större delar lokal och regional mat i de offentliga köken.

Pågående forskning om nutritionstillståndet hos äldre personer med hemsjukvård (arr. Växjö kommun)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 14:00 -15:00, 7 september

Föreläsare: Stina Engelheart, dietist vård- och omsorgsförvaltningen Örebro och doktorand vid institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet

Vid seminariet presenteras ett pågående forskningsprojekt och bakgrunden till projektet. Forskningsprojektet tar sitt avstamp i nutritionstillståndet, ur ett övergripande och brett perspektiv med en modell som utgångspunkt.

Matens makt (arr. Bokförlaget Arena)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 14:00 -15:00, 7 september

Föreläsare: Leif Mannerström, kändiskrögare och författare samt Jesper Aspegren, programledare och matdebattör

Ett seminarium om måltidens betydelse och maten som maktfaktor. Våra måltider är ett väsentligt inslag för samvaro, hälsa och välbefinnande i skolan, på våra äldreboenden, sjukhus och inte minst som propplösare i mötet mellan makthavare.

Ett samtal med Leif Mannerström, vår meste kock och krögare och Jesper Aspegren, programledare och mångkunnig matdebattör.

Mat och klimat - risker och möjligheter i matproduktionen med hänsyn till förändringar i klimatet

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 14:00 -15:00, 7 september

Föreläsare: Johan Litsmark, naturskadespecialist, Länsförsäkringar. arr Refarm

Vad krävs för att anpassa och ställa om det svenska lantbruket utifrån de risker och möjligheter klimatförändringarna innebär?

PM Fest & Konferens - 14:00

Kombinationen fisk och grönt - en möjlighet för varje stad och landsända (arr. Refarm)

Plats: PM Fest & Konferens

Tidpunkt: 14:00 -14:30, 7 september

Föreläsare: Niklas Wennberg, Refarm och Stadsjord

Kombinationen fisk och grönt – akvaponik – presenteras allt oftare som en viktig del i städernas och ländernas matsäkerhet. Det här seminariet utgår ifrån Stadsjords verklighet i slakthuset i Göteborg. Här drivs sedan några år en fiskodling mitt i staden som producerar tonvis med fisk helt utan antibiotika. Nästa steg är att överge det traditionella fodret och utveckla kvartersfoder från stadens avfallsflöden.

Framtiden är grön (arr Refarm)

Plats: PM Fest & Konferens

Tidpunkt: 14:00 -14:30, 7 september

Föreläsare: Peter Eklund

En blågrön omvärlds- och gapanalys om samhällsutveckling och en hållbarare samhällsplanering på lokal nivå till gagn för attraktivitet och trygghet. Landbaserad fiskodling ger jobb och räddar hav. Produktion av fisk och grönsaker kan byggas i liten och stor skala på landsbygden och i tätort. Vilken potential har Sveriges kommuner att skapa jobb och attraktivare platser? Hur ser marknaden ut för fisk och grönt?

Domkyrkocentrum - 14:00

Kristna mattraditioner (arr. Svenska kyrkan i Växjö)

Plats: Domkyrkocentrum

Tidpunkt: 14:00 -15:00, 7 september

Föreläsare: Torbjörn Sjögren f.d. stiftsantikvarie

PM Fest & Konferens - 14:30

"Call from Mars" - en global matrevolution med svensk och interplanetär DNA (arr Refarm)

Plats: PM Fest & Konferens

Tidpunkt: 14:30 -15:00, 7 september

Föreläsare: Niklas Wennberg, Refarm och Stadsjord samt Maria Nyström, professor, Swemarc

Vattenbruk är världens snabbast växande livsmedelsektor som omsätter enorma belopp och spelar en avgörande för framtidens proteinförsörjning och planetens hållfasthet. Call from Mars samlar en rad aktörer som tror att Sverige ska spela en viktig roll i vattenbrukets framtida roll i världen. Idag sker 93% av produktionen i Asien. Bara 1% i Afrika. Call from Mars vill justera denna obalans med vattenbruksmoduler som fungerar var som helst i världen

Matförsvar - ett samtal om sårbarhet och en ökad självförsörjning (arr Refarm)

Plats: PM Fest & Konferens

Tidpunkt: 14:30 -15:00, 7 september

Föreläsare: Peter Eklund

Det växer fram en ny hållbar cirkulär näring som skapar massor av nya jobb över hela landet, kan förändra synen på vad samhällsplaneringen och boendet kan innehålla i landets kommuner och ger möjlighet till minskad sårbarhet, helt enkelt matförsvar i Sverige

Växjö Konserthus - 15:30

Antibiotikaresistens, vad kan det innebära för vår framtida hälsa? (arr. LRF Sydost)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 15:30 -16:30, 7 september

Föreläsare: Gunnar Kahlmeter, professor och överläkare, Växjö och EUCAST

Varje dag räddar antibiotika liv, både i Sverige och resten av världen. Det är en av våra viktigaste grupper av läkemedel – och så vill vi att det ska fortsätta vara. Antibiotikans kraft är hotad.

Kan Finland så kan vi?! - likheter och olikheter kring livsmedelsupphandling (arr. Jordbruksverket/Landsbygdsnätverket i samverkan med Upphandlingsmyndigheten)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 15:30 -16:30, 7 september

Föreläsare: Eva Eriksson, seniorkonsult på Macklean, Eva Sundberg, projektledare för MATtanken samt Eva Edin, från Upphandlingsmyndigheten

Sverige och Finland är båda med i EU och har alltså samma EU-lagstiftning att utgå från vid upphandling av livsmedel och måltidstjänster till köken inom vård, skola och omsorg. Det sägs att man i Finland handlar mer mat som är producerad i det egna landet än vad vi gör i Sverige. På detta seminarium får vi reda på om det stämmer eller om det är en myt. OM det stämmer hur gör man då i Finland, kan vi kanske lära oss något av våra grannar? Landsbygdsnätverket driver projektet MATtanken och inom ramen för detta projekt har man tittat på skillnader och likheter mellan de båda länderna. Det rykande färska resultatet presenteras på detta seminarium!

Politiskt samtal/debatt mellan Monica Haider (S) och Eskil Erlandsson (C)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 15:30 -16:30, 7 september

Föreläsare: Monica Haider, Socialdemokraterna och Eskil Erlandsson, Centerpartiet

Hemmakrog på landet, Svensk Streetfood

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 15:30 -16:30, 7 september

Föreläsare: Ragni Andersson

Hemmakrog på landet är projektnamnet på en pågående studie med finansiering från landsbygdsprogrammet.
Efter en inledande presentation av projektet kommer seminariet till stor del att vara interaktivt i någon form.
Idéer, frågor och andra inspel från seminariedeltagarna är varmt välkomna!

Fetma med samtidig undernäring – ett vanligt men dolt problem i bostäder med särskild service (arr. Omsorgsförvaltningen, Växjö kommun)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 15:30 -16:30, 7 september

Föreläsare: Madelene Johansson, leg dietist, med mag. Växjö kommun, omsorgsförvaltningen. Cecilia Svanberg, leg dietist, fil kand. Växjö kommun, omsorgsförvaltningen. Utsedd till Årets Dietist 2018 av Dietisternas Riksförbund.

Växjö kommun har haft dietistverksamhet i omsorgsförvaltningen sedan 2002, och var därmed en av de första kommunerna i landet som valde att satsa på denna spetskompetens inom mat, måltider och nutrition. Under dessa 16 år har dietistverksamheten utökats från en halvtidstjänst till två heltidstjänster, och dietisten är en självklar resurs i arbetet med allt från patientsäkerhet till måltidsrutiner. I oktober 2017 startades en stor kompetensutvecklingssatsning inom området mat, måltider och nutrition inom omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun vilken detta seminarium handlar om.

Fiskare, fiskhandlare och krögare - om hållbart fiske och framtida utmaningar kring vilka fiskarter vi kommer upptäcka och konsumera i framtiden (arr. Bokförlaget Arena)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 15:30 -16:30, 7 september

Föreläsare: Nils Molinder, kock, krögare, fiskhandlare och fiskare

Vi måste lära oss att äta och hantera mer fisk i vår vardag samtidigt som kraven på hållbarhet tillgodoses inom fiske och fiskhantering. Fisket förändras. Vi kommer att möta fler arter och varianter på fisk i vår vardagsmatlagning i framtiden. Vi får inte vara rädda för fisk i vår vardagsmatlagning. Är fisken färsk? Hur handlar vi fisk och ställer krav som konsumenter?

PM Fest & Konferens - 15:30

Vilken fisk kan jag äta? (arr. Refarm)

Plats: PM Fest & Konferens

Tidpunkt: 15:30 -16:00, 7 september

Föreläsare: Karin Glaumann, sakkunnig Fisk- och Marknadsfrågor på Världsnaturfonden WWF

Överfiske, klimatförändringar, förstörelse av livsmiljöer och försurning sätter stark press på fisken i våra hav och sjöar. 90 procent av alla kommersiella fiskbestånd är idag överfiskade eller fiskade till sin gräns. Sedan 2002 har WWFs fiskguide hjälpt både privatpersoner och marknadsaktörer att styra om sina inköp till miljövänliga och hållbara sjömatsprodukter som kommer från hållbart förvaltade fisken eller från ansvarfulla miljöanpassade vattenbruk. Men vad ligger bakom Fiskguidens bedömningar? Vilken fisk kan man egentligen äta och hur ser WWF på vattenbruk som ett alternativ till vildfångad fisk?

Tio lättodlade sötvattenfiskar (arr. Refarm)

Plats: PM Fest & Konferens

Tidpunkt: 15:30 -16:00, 7 september

Föreläsare: Jason Bailey, doktor i Biologi/Vattenbruk, VCO, Vattenbrukscentrum Ost

Odling av fisk i land-baserade system inomhus ger nya möjligheter när det gäller val av fiskart. Men olika fiskarter kräver olika förhållanden och vattenparametrar. Här presenteras 10 sötvattens fiskarter och vad man bör tanka på om man ska odla dem i land-baserade system.

PM Fest & Konferens - 16:00

Landbaserad fiskodling - ett alternativ för avställda djurstallar (arr Refarm)

Plats: PM Fest & Konferens

Tidpunkt: 16:00 -16:30, 7 september

Föreläsare: Kimberly Berglöf, marinbiolog och projektledare i Landbaserad fiskodling, Regionförbundet Kalmar Län

Regionförbundet Kalmar Län fokuserar i projektet på att skapa en konkret manual för att utveckla produktionen av landbaserad fiskodling i regionen. Fokus ligger på att använda avställda djurstallar för småskalig (under 40 ton) landbaserad fiskodling i RAS anläggningar för att få en hållbar och lokal matproduktion av fisk på landsbygden.

Matproducerande bostadsmiljöer - hur långt kan man nå? (arr Refarm)

Plats: PM Fest & Konferens

Tidpunkt: 16:00 -16:30, 7 september

Föreläsare: Erik Berg, arkitekt på Inobi

Nästa stora revolution inom arkitekturen drivs av maten – och förändringen är redan på gång. Nya bostadshus är platser där grödor och protein växer och där näringsämnen omhändertas i integrerade och symbiotiska system. Det ger nya kvalitéer till både boendemiljöer och till mat – men innebär också nya utmaningar. Runt om i världen utvecklas banbrytande lösningar, men vad fungerar egentligen i praktiken?
Erik talar om var vi står idag och vad som är på gång i nästa steg.

8 september

Växjö Konserthus - 10:00

Producent möter konsument! (arr. LRF Sydost)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 10:00 -11:00, 8 september

Är du nyfiken på hur vi producerar våra svenska livsmedel? Vad är anledningen till att Sverige har lägst antibiotikaanvändning i djurproduktionen i hela EU.

Bra matvanor under graviditet och småbarnsåren

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 10:00 -11:00, 8 september

Föreläsare: Maria Lundqvist, Elin Magnusson, Susann Ask, Jenny Folkesson

Bra matvanor under graviditet och småbarnsåren skapar förutsättningar för en god hälsa.
Har du funderingar kring dina, barnets och familjens matvanor? Får mitt barn i sig tillräckligt med näring? hur mycket är lagom att äta under graviditeten och hur mycket är lagom för det lilla barnet? Kan matvanor påverka barnets språkutveckling?
Kan användning av mobil, surfplatta, dator och tv påverka matvanorna och barnets hälsa?
Vi pratar om bra mat och matvanor inför graviditet, under graviditet och under småbarnsåren. Du får möjlighet att ställa frågor under och efter föreläsningen.

Innovationer och tillväxtpotential inom livsmedelssektorn (arr. Refarm)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 10:00 -11:00, 8 september

Föreläsare: Håkan Sandin, SSEC - Swedish Surplus Energy Collaboration och initiativtagare OAS

SSEC är ett nätverk som möjliggör hållbar livsmedelsproduktion och bättre livsmiljöer genom användning av restvärme och andra outnyttjande resurser.

Kaffe (med provsmakning)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 10:00 -11:00, 8 september

Föreläsare: Mathias Gaunitz

Mathias Gaunitz som har föreläst och utbildat inom kaffebranschen i över 20 berättar om skillnaderna mellan kaffe och kaffe. Hur kan vi säkerställa att kaffet är så hållbart hanterat som möjligt och kan kaffe verkligen smaka frukt och bär?

I samband med seminariet finns möjlighet att provsmaka olika sorters kaffe för dem som vill.

REKO-ring

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 10:00 -11:00, 8 september

Föreläsare: Aina Hantoft och Jessica Gunnarsson (Admin för REKO-ring Växjö)

REKO-ring Växjö) REKO står för Rejäl Konsumtion. I en REKO-ring har lokala producenter direkt kontakt med konsumenter utan mellanhänder. Konceptet startades upp i Finland och växer snabbt i Sverige. Det finns idag REKO-ringar i Ljungby och Älmhult och i Växjö har en REKO-ring startat upp i juni. Producenter lägger upp annonser i REKO-ringens grupp på Facebook. Konsumenter beställer sedan produkter i annonsen. Vid utlämningstillfället möts producenter och konsumenter för att överlämna och betala de beställda varorna. Konsumenten får i annonsen och vid utlämningen kunskap om hur varorna producerats och ”lära känna sin mat”

Från utfiskade hav till levande landsbygd - Gårdsfisk tar vid där mjölken sinar

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 10:00 -11:00, 8 september

Föreläsare: Johan Ljungquist

Gårdsfisk har som första aktör i Sverige (världen?) integrerat vattenbruket i lantbruket och visat att det går att producera fisk med minimal miljöpåverkan – på land – inom jordbruket.

Växjö Konserthus - 11:30

Vad innebär de svenska mervärdena i våra livsmedel? (arr. LRF Sydost)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 11:30 -12:30, 8 september

Vi marknadsför ofta våra svenska livsmedel med att de har viktiga och värdefulla mervärden, men vad är det som skiljer våra produkter från det som importeras. Är inte lagstiftningen densamma i t ex hela EU?

Smaken av Öland och Öländska skrönor och bönor

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 11:30 -12:30, 8 september

Föreläsare: Karin Westbergh, Westbergh Upplevelser AB

Anabola måltider - vikten av bra matvanor på äldre dar (arr. Omsorgsförvaltningen, Växjö kommun)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 11:30 -12:30, 8 september

Föreläsare: Madelene Johansson och Cecilia Svanberg, Omsorgsförvaltningen, Växjö kommun

Idag finns närmare en halv miljon människor över 80 år i Sverige och de blir allt fler i takt med att medellivslängden ökar. Åldrandet gör att risken för sjukdom och undernäring ökar. Undernäring är idag ett dolt folkhälsoproblem som inte bara handlar om viktnedgång, utan om kroppens sammansättning och den inre hälsan.

OAS en metod för Odling, Integration och Sysselsättning (arr. Refarm)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 11:30 -12:30, 8 september

Föreläsare: Håkan Sandin, verksamhetschef för NAHC - Nature Assisted Health Care Holding AB

Odling, Arbetsmarknadsintroduktion och Sysselsättning det är vad OAS står för.

Bygemenskap och lokal utveckling och bygg-gemenskap och tillsammansbygge + Byt stil och ta framtiden på allvar (arr. Refarm)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 11:30 -12:30, 8 september

Föreläsare: Niklas Wennberg, Pond, och Peter Eklund, Näring & Liv, samt Verksamhetsutvecklare på Refarm

“En byggemenskap är en grupp människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och senare använder en byggnad.”

Växjö Konserthus - 13:00

Mat och Cancer - vad ökar och minskar risken?

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 13:00 -14:00, 8 september

Föreläsare: Karin Aldin, Dietisternas Riksförbund, Mat och Cancer

Visste du att 1/3 av de vanligaste cancerformerna skulle kunna förebyggas genom att äta rätt, hålla en hälsosam vikt och vara fysiskt aktiv? World Cancer Research Fund är världsledande inom forskning på sambandet mellan hur vi äter och rör på oss och vår risk att insjukna i cancer.

Politisk debatt/samtal med Tomas Thornell (S) och Anna Tenje (M)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 13:00 -14:00, 8 september

Föreläsare: Tomas Thornell (Socialdemokraterna) och Anna Tenje (Moderaterna)

Kombination fisk och grönt - en möjlighet för varje stad och landsända + "Call from Mars" - en global matrevolution med svensk och interplanetär DNA (arr. Refarm)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 13:00 -14:00, 8 september

Föreläsare: Niklas Wennberg, Refarm och Stadsjord + Maria Nyström, professor, Swemarc

Matens och måltidens betydelse för hälsan (arr. Refarm)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 13:00 -14:00, 8 september

Föreläsare: Håkan Sandin, verksamhetschef för NAHC - Nature Assisted Health Care Holding AB

NAHC ägs av några av landets ledande experter på Naturunderstödd hälsa. Maten och måltiden är viktiga för att vi som människor skall må bra. Jag kommer att prata om hur viktigt det är att ta ett personligt ansvar för ett långt och hälsosamt liv. Jag kommer att berätta om hur mycket det kostar dig själv, arbetsgivarna, och samhället om du är eller blir sjuk. Jag kommer också berätta vilka de tre viktigaste åtgärderna är för få kontroll över din hälsa, utifrån perspektivet mat och måltid. Jag kommer avsluta med att ge en utblick över hur dina vanor kan påverka inte bara dig själv utan även dina vänner, din omgivning, miljön och livsmedelsförsörjningen i Sverige och världen

Diabetes: en match för livet

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 13:00 -14:00, 8 september

Föreläsare: Peter Jihde, programledare och sportjournalist

Peter Jihde har diabetes typ ett; och han är långt ifrån ensam med sin diagnos. De olika formerna av diabetes är tillsammans en osynlig folksjukdom. Diabetes typ ett har ökat med 50 % på tre decennier. Ungefär var tionde människa i Sverige har idag förstadiet till diabetes typ två. Trots detta saknade Peter information. Därför är denna föreläsning, liksom boken med samma namn, också ett resultat av möten med experter och andra diabetiker. Vad äter man? Hur tränar man? Hur lever man – fullt ut?

Efter regn kommer solsken

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 13:00 -14:00, 8 september

Föreläsare: Björn Cronzell, Kreativ direktör och grundare av Poow Applications

POOW Applications har utvecklat appen POOW The Food Hero, som hjälper barn med olika typer av ätsvårigheter.

Björn Cronzell, grundare av POOW Applications, berättar om sin autistiske sons svårigheter med ny mat och om hur företagets vision för att hjälpa andra med samma problem kom till. Han visar deras banbrytande teknik, “Gamification” som ger föräldrar ett verktyg att i hemmiljö förmå sina barn att äta och avslutar med att berätta vad som är på gång inom företaget.

Hem
x